Các trường hợp vi phạm trong khai báo y tế, không chấp hành cách ly gây bức xúc dư luận xã hội sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí xử lý hình sự theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 928/UBND-NC ngày 25/3.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh Covid-19.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly gây bức xúc dư luận xã hội (nếu có). Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu có dấu hiệu tội phạm, người có thẩm quyền xử phạt hành chính phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định có liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Thành Hưng

http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/xu-ly-nghiem-cac-vu-viec-vi-pham-ve-khai-bao-y-te-khong-chap-hanh-cach-ly-14507.html