Sốc vì điểm kiểm tra lớp đại học nổi tiếng Hà Nội toàn 0 và 1

Sốc vì điểm kiểm tra lớp đại học nổi tiếng Hà Nội toàn 0 và 1:

Sốc vì điểm kiểm tra lớp đại học nổi tiếng Hà Nội toàn 0 và 1

Đây là một lớp ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội điểm kiểm tra toàn 0 và 1

Nhân Hoàng/ Một Thế Giới

Nguồn: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-cuoi-c-146/soc-vi-lop-dai-hoc-noi-tieng-ha-noi-diem-kiem-tra-toan-0-va-1-77561.html