Lịch cúp điện

Lịch cúp điện

Cắt điện trên diện rộng ngày mai 31/3/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 31/03/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 23/03/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 23/03/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 23/12/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 23/12/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 21/12/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 21/12/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 20/12/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/12/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 19/12/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/12/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 01/12/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày01/12/2015 một...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 27/11/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 27/11/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 21/11/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 21/11/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 20/11/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 20/11/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 19/11/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 19/11/2015...

Lịch cúp điện Hà Nội ngày 18/11/2015

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cắt điện ngày 18/11/2015...

Mới nhất

Đang được quan tâm